วันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551

วิสัยทัศน์

วิศัยทัศน์
ภายในปี พ.ศ 2553 นักเรียนมีความรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
เรียนรู้เทคโนโลยี มีคุณธรรมในการดำรงชีวิต เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
รู้เอกลักษณ์ไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น พลานามัยสมบูรณ์
บุคลากรพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดร่มรื่นสวยงามและปลอดภัย
พันธกิจ
1. การจัดระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
2. จัดกระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรมโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเศณษฐกิจพอเพียง
4. นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดกระบวนการเรียนรู้
5. จัดกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ
6. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
7. ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
8. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีทุกกลุ่มสาระ
9. จัดภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น สวยงามและปลอดภัย
เป้าหมาย
1. การจัดการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านตามสถานศึกษากำหนด
3. นักเรนียนร้อยละ 80 ได้รับการศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง
4. นักเรียนร้อยละ 80 ได้เรียนรู้เอกลักษณ์ไทยและวัฒนธรรมไทยท้องถิ่น
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชน
5. นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาทางร่างกาย อารมณ์ สังคม คุณธรรม
จริยธรรม สติปัญญาและมีจิตสำนึกในความเป็นไทย
6. ครูและนักเรียนร้อยละ 80 มีโอกาสได้เรียนรู้เทคโนโยลีและมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
7. ห้องปฏิบัติการณ์ต่างๆและห้องคอมพิวเตอร์มีคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับจำนวนนักเรียน
8. สถานศึกษามีภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่สะอาดร่มรื่น สวยงามและปลอดภัย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผุ้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามสถานศึกษากำหนด
3. เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อให้ผุ้เรียนรู้รักษ์เอกลักษณ์ไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่นจากชุมชน
5. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญามีจิตสำนึกในความเป็นไทยอย่างต่อเนื่อง
6. เพื่อให้บุคลาในโรงเรียนได้รับความรู้เทคโนโลยีและมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
7. เพื่อให้ห้องปฏิบัติการณ์ต่างๆมีคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอ
8. เพื่อให้สถานศึกษามีภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่สะดร่มรื่นสวยงามและปลอดภัย
กลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
2. พัฒนาบุคลากรและกระบวนการเรียนรู้
3. ส่งเสริมความเป้นเลิศทางวิชาการ
4. ส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ส่งเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์
6. ส่งเสริมพัฒนา ไอซีที
7. จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมทั้งในและนอกสถานศึกษา
8. พัฒนาภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ให้สวยงามและหลากหลาย